یادگیری معکوس در دوره ابتدایی

کتاب حاضر درباره شیوه «یادگیری معکوس در دوره‌ی ابتدایی» نوشته شده است. در شیوۀ تدریس معکوس، آموزش مستقیم از طریق…

48
55,000 تومان